X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

دانلود پایان نامه های رشته مدیریت همه گرایش ها

دانلود پایان نامه های رشته مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی و...

پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهراصفهان

  

استاد راهنما

دکتر رحمت­اله قلی­پور

استاد مشاور

دکتر حسنعلی آقاجانی

زمستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرهنگ اشاره به دانش اعضای یک گروه معین دارد که تصور می شود کم و بیش مشترک است. فرهنگ فعالیت های موسوم به فعالیت های تکراری و غیر تکراری اعضای فرهنگ را تحت تأثیر قرار داده، درون آن ها رسوخ کرده و به آن ها شکل می دهد. تسهیم دانش نیز به عقاید جمعی یا عادات اخلاقی مربوط به توسعه­ی آموزش در میان افراد و یا واحدهای درون و برون سازمان بر می­گردد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان می باشد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارکنان شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان شامل 290 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه­بندی احتمالی تعداد 165 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، در این پژوهش از دو پرسش­نامه فرهنگ سازمانی دنیسون و مدیریت دانش لین و لی استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و سازه مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه 889/0 محاسبه گردید. در پژوهش حاضر با استفاده از روشهای آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی مطلق، میانگین) و آزمون های آمار استنباطی(t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) بوسیله نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی یافته های جانبی پژوهش پرداخته شد. همچنین با استفاده از متدولوژی ساختار یافته خطی بوسیله نرم­افزار LISREL فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند.

نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ مشارکتی با ضریب 31 درصد، فرهنگ سازگاری با 25 درصد، فرهنگ انطباق­پذیری با 22 درصد و فرهنگ ماموریتی نیز با 21 درصد بر تسهیم دانش تاثیر­ داشته­اند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که فرهنگ سازگاری با میانگین 2.64 دارای بالاترین رتبه و فرهنگ مشارکتی با میانگین 2.34 دارای پایین ترین رتبه در نمونه مورد بررسی می باشند.

 

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی، تسهیم دانش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………… 1

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهش……………………… 2

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش ………………………… 4

1-3- اهـداف پژوهش………………………………. 5

1-4- فـرضیه های پژوهش…………………………… 6

1-5- قلمرو پژوهش……………………………….. 6

1-6- تعریف مفاهیم و وا‍‍‍ژه ها……………………… 7

1-6-1- تعریف نظری مفاهیم و واژه ها……………….. 7

1-6-2-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها  ………….. 7

خلاصه………………………………………….. 8

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………… 9

2-1- مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی ………………. 10

2-1-1- تعریف فرهنگ سازمانی ……………………… 10

2-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی ……………………… 11

2-1-3- مدل های فرهنگ سازمانی ……………………. 12

2-1-4- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی ……………… 13

2-1-4-1- گونه شناسی هریسون (1972) و هندی (1978) ……. 13

2-1-4-2- گونه شناسی دیل و کندی (1982 )…………….. 14

2-1-4-3- گونه شناسی کوئین (1988)………………….. 15

2-1-4-4- گونه شناسی دشپاند ( 1993)………………… 16

2-1-4-5- گونه شناسی اشنایدر (1994)………………… 17

2-1-4-6-  گونه شناسی ساننفیلد (1373)………………. 19

2-1-4-7- گونه شناسی هلریگل و اسلوکام (1994)………… 19

عنوان                                                     صفحه

2-1-4-8- گونه شناسی ریچارد ال دفت (1998)…………… 20

2-1-4-9- گونه شناسی کوئین و کامرون (1999)………….. 21

2-1-4-10- گونه شناسی دشپاند و فارلی (2004)…………. 23

2-1-4-11- گونه شناسی دنیسون (2008)………………… 24

2-1-5- مقایسه گونه شناسی های فرهنگ سازمانی  ………. 27

2-1-6-  چارچوب ارزش های رقابتی برای دسته بندی انواع فرهنگ سازمانی   29

2-1-6-1- موقعیت اول ( میزان کنترل شدید و کانون توجه داخلی )    31

2-1-6-2- موقعیت دوم (میزان کنترل شدید و کانون توجه خارجی) 32

2-1-6-3- موقعیت سوم ( میزان انعطاف پذیری بالا و کانون توجه داخلی )   33

2-1-6-4- موقعیت چهارم ( انعطاف پذیری بالا و کانون توجه خارجی)   34

2-2- مدیریت دانش……………………………….. 36

2-2-1- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ………………… 36

2-2-1-1- داده …………………………………. 36

2-2-1-2- اطلاعات  ………………………………. 37

2-2-1-3- دانش …………………………………. 37

2-2-2- مفهوم مدیریت دانش………………………… 38

2-2-2-1- تعاریف مدیریت دانش …………………….. 38

2-2-3- اهمیت مدیریت دانش ……………………….. 40

2-2-4- خصوصیات دانش ……………………………. 41

2-2-4-1-  انواع دانش …………………………… 42

2-2-5- مدل های مدیریت دانش ……………………… 43

2-2-5-1- مدل ادل و گراسیون (1998) ………………… 43

2-2-5-2- مدل نیومن (1999) ……………………….. 44

2-2-5-3- مدل هیسیگ (2000) ………………………… 45

2-2-5-4- مدل مارک و مک الروی (2002) ………………. 46

2-2-5-5- مدل گلد و همکاران (2001) ………………… 46

2-2-5-6- مدل چن و چانگ (2009)…………………….. 47

2-2-6- مقدمات(توانمند سازهای) بکارگیری مدیریت دانش…. 49

عنوان                                                     صفحه

2-2-6-1- مدیریت………………………………… 49

2-2-6-2- فرهنگ…………………………………. 49

2-2-6-3- ساختار سازمانی…………………………. 50

2-2-6-4-  تکنولوژی اطلاعات……………………….. 50

2-2-7- پیامدهای (مزایای) بکارگیری مدیریت دانش …….. 51

2-2-8- تسهیم دانش………………………………. 51

2-2-8-1- موانع تسهیم دانش……………………….. 52

2-2-8-1-1- موانع بالقوه فردی   ………………….. 53

2-2-8-1-2- موانع بالقوه سازمانی………………….. 54

2-2-8-1-3- موانع بالقوه تکنولوژی…………………. 55

2-2-8-2- تسهیم دانش و نگرش کارکنان ………………. 57

2-3- اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش…………….. 59

2-3-1-  فرهنگ به عنوان یکی از نتایج مدیریت دانش……. 61

2-3-2- فرهنگ تسهیم دانش…………………………. 62

2-4- پیشینه پژوهش………………………………. 64

2-4-1- تحقیقات داخلی……………………………. 64

2-4-2- تحقیقات خارجی …………………………… 65

2-5-  جمع­بندی برسی نظری  ………………………………………………………………………………………………………………………68

خلاصه………………………………………….. 68

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه…………………………………………. 69

3-1- روش تحقیق…………………………………. 71

3-2- جامعه آماری……………………………….. 71

3-3- حجم نمونه و روش نمونه­گیری ………………….. 71

3-4- روش گردآوری اطلاعات ………………………… 72

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی پرسشنامه 75

3-5-1- تعیین روایی (اعتبار) …………………….. 75

3-5-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ……………… 75

عنوان                                                     صفحه

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق ………….. 76

خلاصه …………………………………………. 78

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه…………………………………………. 78

4-1- تحلیل توصیفی داده­ها………………………… 79

4-1-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه……… 79

4-1-1-1-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………. 79

4-1-1-2-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن……………. 80

4-1-1-3-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات………… 81

4-1-1-4-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تأهل………….. 82

4-2- تحلیل استنباطی داده­ها………………………. 83

4-2-1- مدل های اندازه­گیری……………………….. 83

4-2-1-1- مدل اندازه­گیری فرهنگ سازمانی…………….. 83

4-2-1-2- مدل اندازه­گیری تسهیم دانش……………….. 87

4-2-2- همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته………… 89

4-2-2- 1- همبستگی بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش ….. 89

4-2-2- 2- همبستگی بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش ….. 89

4-2-2- 3- همبستگی بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش 90

4-2-2- 4- همبستگی بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش …. 91

4-2-3- تأیید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری 91

4-2-4- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی       96

4-2-4-1- فرضیه فرعی(1-1)، فرهنگ مشارکتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد.  96

4-2-4-2- فرضیه فرعی(1-2)، فرهنگ سازگاری بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد.  96

4-2-4-3- فرضیه فرعی(1-3)، فرهنگ انطباق پذیری  بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد.  …97

4-2-4-4- فرضیه فرعی(1-4)، فرهنگ مأموریتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد.  …97

4-2-5- آزمون میانگین یک جامعه…………………… …98

4-2-6- آزمون واریانس فریدمن…………………….. …99

عنوان                                                     صفحه

خلاصه ………………………………………… 100

 

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادها

مقدمه………………………………………… 101

5-1- مروری بر مسأله، فرضیه ها و اهداف……………. 102

5-2- بحث و نتیجه گیری………………………….. 103

5-3- پیشنهادهای کاربردی………………………… 109

5-4- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..108

5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی………………. 108

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………..116

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                     صفحه

شکل 1-1، مدل مفهومی پژوهش……………………….. 4

شکل 2-1، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون………………… .. 27

شکل 2-2، جمع بندی گونه شناسی های فرهنگ سازمانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی                  30

شکل 2-3، فرآیند های مدیریت دانش………………….. 48

شکل 2-4، مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..68

شکل 4-1، وضعیت متغیر جنسیت………………………. 79

شکل 4-2، وضعیت متغیر سن در نمونه آماری……………. 80

شکل 4-3، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات………… 81

شکل 4-4، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تأهل…….. 82

شکل 4-5، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی برآورد ها    84

شکل 4-6، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی راه حل های استاندارد……………………………………………… 85

شکل 4-7،  مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی 86

شکل 4-8، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی برآوردها    87

شکل، 4-9، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی راه حل های استاندارد شده              88

شکل 4-10، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه­گیری  تسهیم دانش    88

شکل 4-11، مدل نهائی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی برآوردها  92

شکل 4-12، مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی راه­حل­های استاندارد شده مدل مفهومی

تحقیق…………………………………………. 93

شکل 4-13، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب در مدل نهایی روابط ساختار 95

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                     صفحه

جدول 2-1، معیارهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه دشپاند….. 17

جدول 2-2، تطبیق انواع فرهنگ سازمانی در گونه شناسی های مختلف    29

جدول 2-3، معیارهای سنجش گونه اول فرهنگ سازمانی…….. 32

جدول 2-4، معیارهای سنجش گونه دوم فرهنگ سازمانی…….. 33

جدول 2-5، معیارهای سنجش گونه سوم فرهنگ سازمانی ……. 34

جدول 2-6، معیارهای سنجش گونه چهارم فرهنگ سازمانی…… 35

جدول3-1، نمونه گیری طبقه بندی……………………. 71

جدول 3-2، پرسشنامه فرهنگ سازمانی…………………. 73

جدول 3-3، پرسشنامه تسهیم دانش……………………. 74

جدول 3-4، نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ…………. 76

جدول 3-5، شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر 77

جدول 4-1، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت………… 79

جدول 4-2، توزیع پاسخگویان بر اساس سن……………… 80

جدول 4-3، توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات………….. 81

جدول 4-4، توزیع پاسخ گویان بر اساس وضعیت تأهل……… 82

جدول 4-5، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی 83

جدول 4-6، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری تسهیم دانش 87

جدول 4-7، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش  89

جدول 4-8، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش  90

جدول 4-9، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش 90

جدول 4-10، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش     91

جدول 4-10، شاخص های برازندگی مدل نهائی تحقیق………. 94

جدول 4-11، نتایج فرضیه ها……………………….. 96

جدول 4-12، نتایج آزمون میانگین عامل­ها……………. …98

جدول 4-13، آزمون فریدمن فرهنگ سازمانی……………. 100 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 13:58 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس

دانشگاه پیام نور خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس

 

 استاد راهنما:

آقای مسعود بیرجندی

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.. 8

1-2) بیان مساله.. 9

1-4) اهداف انجام تحقیق.. 11

1-5) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 14

2-1- مقدمه.. 15

2-2- سرمایه.. 16

2-3- انواع سرمایه.. 17

2-4- سرمایه اجتماعی.. 18

2-5- تعریف سرمایه اجتماعی.. 21

2-7-  انواع سرمایه اجتماعی.. 26

2-8-  سرمایه اجتماعی به مثابه یکی از مشخصه های جوامع و ملت ها.. 26

2-9- منشأهای سرمایه اجتماعی.. 28

2-10- الگو های اندازه گیری سرمایه اجتماعی.. 29

2-11-  عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه (سازمان).. 31

2-12- رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی.. 31

2-13-  سنجش سرمایه اجتماعی.. 32

2-14- کارآفرینی.. 34

2-15- تاریخچه کارآفرینی.. 35

2-16- تعاریف کارآفرینی.. 37

2-17- انواع کارآفرینی.. 40

– کارآفرینی مستقل.. 41

– کارآفرینی درون سازمانی.. 41

– کارآفرینی سازمانی.. 42

2-18-کارآفرینی درون‍سازمانی.. 43

2-19- مدلهای فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 44

2-20-  مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرمن.. 45

2-21-  مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر.. 46

2-22- فرآیند کارآفرینی احمد پور و مقیمی.. 47

2-24- مدل کارآفرینی  بارینگر و ایرلند.. 48

2-25- مدل پیترز و پتلزبرگ و عوامل موثر بر آن.. 50

2-25-2- تکنیکهای ایده پردازی:.. 53

2-25-3- بکارگیری(امکان سنجی) ایده در سازمان.. 54

2-25-4- نتایج ایده.. 55

2-26- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی.. 55

2-27- تحقیقات انجام گرفته :.. 59

2-27-1- داخلی:.. 59

2-27-2- خارجی:.. 60

فصل سوم:

3-1) مقدمه.. 64

3-2) روش تحقیق.. 64

3-2-1) تحقیق کاربردی.. 65

3-2-2) تحقیق توصیفی.. 65

فرایند پژوهش:.. 68

3-3) متغیرهای تحقیق.. 68

3-4) روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 69

3-5) روایی و پایایی پرسشنامه.. 70

3-5-1) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 70

3-5-2) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه.. 71

3-6) جامعه و نمونه آماری.. 72

3-6-1) جامعه آماری.. 72

3-6-2) قلمرو مکانی تحقیق.. 73

3-6-3) قلمرو زمانی تحقیق.. 73

3-6-4) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه.. 73

3-8) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

فصل چهارم:

4-1- مقدمه.. 77

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان.. 77

4-3- تحلیل استنباطی دادهها.. 79

4-3-1-بررسی نرمال بودن متغیرها.. 80

4-3-1-1- بررسی نرمال بودن متغیرهای گرایش کارافرینانه.. 80

4-3-1-2- بررسی نرمال بودن متغیر سرمایه اجتماعی.. 81

4-3-3- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته.. 81

4-3-3-1- همبستگی بین بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی.. 81

4-3-3-2- همبستگی بین بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی.. 82

4-3-3-3- همبستگی بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی.. 83

4-3-3-6- همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی.. 83

فصل پنجم:

5-1- مقدمه.. 86

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار.. 86

5-3- نتایج آزمونها.. 87

5-3-1- تائید یا عدم تائید فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاریافته خطی   87

5-3-1 -1  آزمون فرضیه فرعی1:  همبستگی معنی داری میان بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد…. 87

5-3-1 -2  آزمون فرضیه فرعی2:  همبستگی معنی داری میان بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد.. 88

5-3-1 -3  آزمون فرضیه فرعی3: همبستگی معنی داری بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد… 88

5-3-2- آزمون فرضیه اصلی: گرایش کارآفرینانه بر سرمایه اجتماعی سازمانی تأثیر دارد… 89

5-4- نتیجهگیری و پیشنهادات کاربردی.. 90

منابع و ماخذ.. 97 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 13:00 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه مدیریت ریسک در اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

مدیریت ریسک در اقتصاد

 

استاد راهنما:

آقای جمشید حیدری

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

صفحه

مقدمه—————————————————————                                                       4

ریسک چیست ———————————————————-5

انواع ریسک————————————————————5

اجزای ریسک———————————————————–8

مدیریت ریسک———————————————————10

اهداف مدیریت ریسک—————————————————-11

فرایند مدیریت ریسک—————————————————-12

معیارهای اندازه گیری ریسک————————————————13

واریانس———————————————————-13

ضریب تغییرات—————————————————–14

مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک——————————————15

ریسک و فرآیند بودجه بندی——————————————————————–16

روش تعدیل نرخ ارز—————————————————17

روش معادل اطمینان————— ———————————–19

ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه——————————————–21

دیرش————————————————————22

همگرایی (تحدیب) —————————————————25

رابطه مدیریت ریسک وارزش شرکت———————————————26

ابزارهای مناسب مدیریت ریسک مالی——————————————–27

 

 

چکیده:

در سرمایه گذاری مالی با ریسک های مواجه هستیم که این ریسک ها باید با مدیریت ریسک کاهش یابدمدیریت پروژه وظیفه ای پیچیده است که پیچیدگی آن به بزرگی ابعادکمی و کیفی پروژه دارد. پروژه هادرشرایط کنونی بازاروتجارت درهرلحظه اززمان درمعرض مواجه بابحرانقراردارند. محیط پروژه ها بسیارمتغیر بوده وشرایط عدم قطعیت،بسیارندواین شرایط برای پروژههای بزرگترمشکلترنیزمی گردد. بدون شک،مدیریت صحیح این ریسک ها،پیش بینی ازتسهیل شرایط بحران پروژه ها می باشدوضرورت دستیابی به علوم وابسته وگسترش این علوم،کاملاٌ آشکاراست. این مقاله به فرآیندمدیریت ریسک پروژه پرداخته،فرآیند مدیریت ریسک وابزار های مربوطه می پردازد.هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک است نه حذف آن

 

کلید واژه: انواع ریسک، فرآیند مدیریت ریسک، واریانس(ریسک) ،ابزار مشتقه 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 12:44 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

موسسه آموزش عالی آمل ـ آمل(غیردولتی ـ غیرانتفاعی)

بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

The survey of relationship between the ergonomics and quality customer service

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر صالحی عمران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوی

نگارش: زهره مرادی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کار و انسان، دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر زندگی هستند که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند.زمانی کارکنان دارای عملکرد مطلوبی هستند که بتوان در سازمان بین ابعاد و توان فیزیکی، روانی و محیط کار سازگاری و تعادل ایجاد نمود به همین علت در مدل عملیاتی توسعه منابع انسانی برای افزایش کارایی و بهره وری عمدتا از ارگونومی استفاده می شود.دراین پژوهش محقق در صدد آن است سطح ارگونومی را در شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار دهد و ارتباط آن را با کیفیت خدمات به مشترکان سنجش نماید.دراین تحقیق ازمیان جامعه 453 نفری نیروی شاغل درشرکت،حجم نمونه 205 نفربرای موضوع ارگونومی انتخاب گردیده شدوازمیان جامعه نامحدودمشترک آب تاپایان نیمه دوم سال 93،حجم نمونه 384 نفربراساس جدول مورگان برای موضوع کیفیت خدمات انتخاب گردیده شده است.

ازجمله ابزارهایی که جهت گردآوری داده های میدانی درپژوهش حاضر،مورد استفاده قرارگرفته شده،پرسشنامه استانداردارگونومی وپرسشنامه استانداردسروکوال می باشد.باتوجه به نوع وماهیت فرضیات ازروشهای تحلیل توصیفی واستنباطی مناسب تجزیه وتحلیل آماری انجام می شود.

کلیدواژه ها :ارگونومی، کیفیت خدمات، توانمندسازی منابع انسانی

فهرست

عنوان                صفحه

فصل اول کلیات.. 9

1-1 مقدمه. 10

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11

1-3 فرضیه های تحقیق.. 13

1-4 اهداف پژوهش… 14

1-5 معرفی متغییرها 15

1-6 تعاریف اصطلاحات (تعریف مفهومی- تعریف عملیاتی) 16

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 18

2-1 مقدمه. 19

2-2 تعاریف.. 20

2-3مراحل توسعه ارگونومی.. 24

2-4تاریخچه ارگونومی در ایران. 27

2-5 جنبه های بهداشتی ارگونومی.. 29

2-6جنبه های اقتصادی ارگونومی.. 30

2-7 هزینه های چهار گانه کار پژوهی.. 31

2-8 ارگونومی و اتوماسون. 32

2-9 ارگونومی کامپیوتر. 33

2-10 ارگونومی و رنگ… 34

2-11 شرایط محیطی عامل موثر در کار کردن. 35

2-12 تاثیر عوامل ارگونومیک بر بهبود فعالیت مشاغل.. 37

2-13 ارگونومی و استرس… 44

2-14 ارتباط ارگونومی با طراحی.. 46

2-15 ارتباط بین ارگونومی و  اقزایش بهره وری.. 47

2-16 بررسی عوامل انسانی.. 52

2-17چالش های ارگونومی.. 58

2-18 مقدمه. 66

2-19 طبقه بندی خدمات.. 69

2-20 مفهوم کیفیت.. 69

2-21 اهمیت کیفیت خدمات.. 71

2-22پیامدهای کیفیت خدمات.. 72

2-23ارزیابی کیفیت خدمات در بخش عمومی.. 72

2-24ابعاد کیفی خدمات.. 75

2-25ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی.. 75

2-26 سنجش کیفیت خدمات.. 82

2-27کیفیت الکترونیکی.. 87

2-28 تشریح مدل شکافهای پنجگانه کیفیت خدمات.. 90

2-29موانع بهبود کیفیت خدمات.. 95

2-30چطور انتظارات در مورد خدمات شکل می گیرد. 96

2-31 چطور ادراکات افراد را در مورد خدمات شکل می گیرد. 96

2-32اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت.. 97

2-33 پیشینه پژوهش… 99

2-34چارچوب نظری تحقیق.. 103

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 105

3-1 روش تحقیق.. 106

3-2 متغییرها 106

3-3دامنه متغییرها 107

3-4 جامعه و نمونه آمار. 108

3-5 روش جمع آوری داده ها 109

3-6 پرسشنامه ارگونومی.. 110

3-7پرسشنامه کیفیت خدمات.. 114

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه. 116

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده‌ها 119

4-1 مقدمه. 120

4-2تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 120

4 -3 توصیف متغیرهای تحقیق.. 122

4-4آزمون نرمالیته متغیرهای تحقیق.. 123

4-5آزمون فرضیات اصلی.. 123

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق.. 131

5-1مقدمه. 132

5-2نتیجه گیری از یافته ها 133

5-3بحث وتفسیر. 134

5-4 پیشنهادهای پژوهش… 136

5-5محدودیت های تحقیق.. 140

فهرست منابع و ماخذ. 141

پیوست.. 146

1 مقدمه

نیروی انسانی ، کار و بهره وری ، تولید و صنعت واژه هایی هستند که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. زمانیکه سخن از بهره وری نیروی انسانی پیش می آید انسان به عنوان یک اپراتور یا بعنوان یک عامل حرکت و نیرویی فعال مطرح می شود. دقت و کارآیی افراد در مشاغل مختلف از حرف خدماتی ، تحقیقاتی و آموزشی گرفته تا کشاورزی و صنعتی ، جزو عوامل مهم در بهره‌وری  نیروی انسانی می باشد. بهره وری نیروی انسانی تنها محدود به انجام فعالیت های شغلی کاربران نیست. به بیان دیگر ، موضوع بهره وری با هر نوع فعالیتی که افراد  انجام می دهند چه درقالب تولید و چه در قالب مصرف مرتبط می باشد.

درحال حاضر تقریباً 45% جمعیت دنیا و حدود 58% افراد بالای 10 سال در شمار نیروی کار جهان محسوب می شوند. بالطبع اگر بخواهیم کـاربـری کلیـه مصـرف کنندگان محـصـولات مختلف را نیز به این آمار اضافه کنیم ، کلیه افراد بشر با بحث بهره وری موضوعیت  پیدا می کنند اما سخن اینجاست که چگونه می توان کارآیی افراد را افزایش داد. در دنیای کنونی که علوم مختلف سریعاً درحال رشد و پیشرفت می باشند انتظار می رود که بخشی از مباحث علمی به این مهم یعنی ارتقاء بهره وری جامعه توجه ویژه داشته باشند.

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 12:37 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر
( تعداد کل: 4369 )
<<   1      ...      870     871     872     873      874   
صفحات